Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

A nikdy neříkejte "cizí děti"...

Naším posláním je podpořit uživatelky v překonávání jejich nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení, a to prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a poradenství. Podpora směřuje k samostatnosti uživatelky a převzetí odpovědnosti za svůj život.

Cíle poskytování sociální služby

 • Napomoci matkám k nalezení vhodného ubytování s ohledem na jejich přání (individuální cíle), možnosti a potřeby.
 • Podpořit matky, aby byly schopny vyřídit si úřední záležitosti svépomocí.
 • Napomoci matkám v oblasti řádné péče o dítě tak, aby nebyly ohroženy návrhem na odebrání dítěte z péče matky.
 • Podpořit týrané ženy, aby se dokázaly vymanit z dosahu agresora (podpořit jejich sebevědomí a úctu k sobě samé).

Cílová skupina

 • těhotné ženy od 18 let (mladší výjimečně, pouze se souhlasem zákonného zástupce, eventuelně na požádání dětského domova nebo výchovného ústavu)
 • matky s dětmi do ukončení povinné školní docházky dětí (starší děti pouze výjimečně po dohodě s matkou, OSPOD a na povolení ředitele) na dobu šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, které je řešeno individuální
 • osamělé ženy ohrožené domácím násilím nebo jiným násilím
 • osoby (matky s dětmi) s českým občanstvím či občanstvím státu, který je členem Evropské unie za předpokladu, že komunikuje slovem i písmem v českém jazyce
 • muži (otcové) s dětmi - pouze na krizový týdenní pobyt

  Domov přijímá maminky s dětmi z celé České republiky. Kapacita zařízení je 30 lůžek (8 matek + děti). Počet dětí, které je možno přijmout závisí na momentálních prostorových možnostech, jelikož Domov disponuje osmi pokoji s různou výměrou.  

Koho k pobytu nemůžeme přijmout

K pobytu nejsou přijímány osoby:

 • které nespadají do cílové skupiny zařízení
 • jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě (trpí akutním infekčním onemocněním, kterým by mohly ohrozit ostatní uživatele, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití) 
 • kterým byla vypovězena smlouva o poskytování služby v uplynulých 6ti měsících z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě dluhu vůči zařízení lze lhůtu zkrátit, avšak přijmutí je možné nejdříve po zaplacení dlužné částky
 • jestliže je kapacita zařízení momentálně naplněná (žádost zájemce je zařazena do Knihy prvních kontaktů a zájemce je osloven v případě uvolnění kapacity dle stanovených pravidel.)

Žádost o poskytnutí služby a podmínky pobytu        ceník        fotogalerie


Kontaktujte nás: