GDPR

Farní charita Veselíčko zpracovává a uchovává osobní údaje klientů Domova sv. Alžběty pro matku a dítě za účelem řádného poskytování sociální služby azylového §51 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem jednání se zájemcem o uvedenou sociální službu a komunikace s rodinnými příslušníky či opatrovníky zájemce o službu či stávajícího klienta.

Dále jsou o subjektech údajů zpracovávána taková data, která jsou nezbytná pro zajištění oprávněných zájmů a zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb. Takovýmito zájmy můžeme rozumět vykazování statistických údajů pro MPSV, KÚ ale i prezentace projektů realizovaných Diecézní charitou České Budějovice z veřejných či soukromých zdrojů.

1. Kategorie subjektů údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány především o:

 • Klientech sociální služby
 • Zájemcích o službu
 • Opatrovnících
 • Rodinných příslušnících

2. Kategorie osobních údajů

O výše uvedených subjektech údajů jsou uchovávány a zpracovávány pouze nezbytně nutné k řádnému poskytování sociální služby či jednání se zájemcem o službu.

O klientovi jsou zpracovávány především osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého pobytu
 • Kontaktní telefonní číslo
 • Číslo bankovního účtu
 • Informace o alergiích a dietách
 • Fotografie

O zájemci o službu jsou zpracovávány především osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Rok narození
 • Adresa současného pobytu
 • Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail

O opatrovnících jsou zpracovávány především osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa současného pobytu
 • Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail

O rodinných příslušnících jsou zpracovávány především osobní údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa současného pobytu
 • Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail

Pokud jsou evidovány u některého z uvedených subjektů údajů jiné než uvedené osobní údaje, jsou zpracovávány s přihlédnutím k jejich individuální potřebnosti a to po dobu nezbytně nutnou.

 • Nastavení bezpečnosti

Osobní údaje klientů, zájemců o službu, opatrovníků či rodinných příslušníků jsou zpracovávány a uchovávány s maximální možnou mírou ochrany. Bezpečnost zpracovávaných osobních údajů je zajištěna jak technickými prostředky, tak i organizačním nastavením.

Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronice podobě.